Felhasználási feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

A L’Oréal Paris üdvözli Önt a http://www.lorealparis.hu címen elérhető honlapján (a továbbiakban „Honlap”).

Az Internet-felhasználók (a továbbiakban: "Felhasználók") a Honlapon tett látogatások alkalmával kötelezettséget az alábbi felhasználási feltételek feltétel nélküli betartására és tiszteletben tartására.

 1. Bevezetõ rendelkezések

A Honlap tulajdonosa és üzemeltetõje a L´ORÉAL Èeská republika s.r.o. társaság, székhelye: Plzeòská 213/11, 150 00 Prága 5, KSH-szám: 604 91 850, bejegyezve a Prágai Városi Bíróságon, mint cégbíróságon, C szakasz 27731 lajstromszámon (a továbbiakban „L´ORÉAL“ vagy „cégünk“).

A L´ORÉAL célja biztosítani a Felhasználók személyi adatainak online védelmét. Hisszük, hogy a társaságunk honlapjára (a továbbiakban „Honlap”) ellátogató Felhasználók személyes adatai védelmének legjobb módja tájékoztatni õket arról, milyen információk begyûjtését végezzük, továbbá biztosítani azt, hogy az információk begyûjtésének és felhasználásának célját megértsék, és egyetértsenek azzal.

Adatvédelmi irányelveinket idõnként módosíthatjuk; az esetleges változtatásokat minden esetben közzéteszünk a Honlapunkon úgy, hogy a Felhasználók mindig tájékoztatva legyenek arról, milyen információkat gyûjtünk, miként használjuk azokat fel, és estenként milyen feltételek mellett bocsátjuk azokat harmadik személyek rendelkezésére. Amennyiben erre sor kerülne, errõl a Felhasználót a bevezetõ oldalon tájékoztatjuk, ugyanakkor ajánlott, hogy az esetleges változtatásokat maguk is figyelemmel kövessék.

A Honlap más, az ellenõrzésünkön kívül esõ oldalakra mutató, illetve ilyen oldalak társaságunk Honlapjára mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Nem felelünk ezért a személyes adatok mindezen idegen oldalakon alkalmazott védelmének módjáért, az adatok ott történõ feldolgozásáért, sem mindezen idegen internetes oldalak tartalmáért. Társaságunk adatvédelmi politikája mindezen esetekre nem vonatkozik.

 1. Hozzáférés a Honlaphoz

A Honlapot bárki használhatja azzal, hogy bizonyos szolgáltatások kizárólag nagykorú személyek részére állnak rendelkezésre. Amennyiben bizonyos szolgáltatás igénybe vétele valamilyen jogi lépést igényel, kiskorú személyeknek esetében ehhez a törvényes képviselõik hozzájárulására van szükség.

Bizonyos szolgáltatásokkal kapcsolatban a Felhasználó ûrlap kitöltésére kérhetõ fel. Ilyen esetben kérjük a Felhasználót, hogy a kért adatokat pontosan, a valóságnak és az aktuális helyzetnek megfelelõen töltse ki. Az ilyen információk nyújtása önkéntes, és a Felhasználó mindig tájékoztatást kap arról, milyen célokra és milyen feltételek mellett dolgozza fel azokat a L'ORÉAL. Amennyiben az átadott adatokban változás állna be, kérjük a Felhasználót, hogy az ilyen változásról haladéktalanul tájékoztassa a L´ORÉAL társaságot.

A Honlaphoz és/vagy annak bizonyos részeihez való hozzáféréshez személyes hozzáférési kódokra lehet szükség. Ilyen esetben a Felhasználó felelõs mindazon intézkedések elfogadásáért, amelyek biztosítják az ilyen kódok titokban tartását, valamint hogy illetéktelen személyek ne férhessenek hozzájuk. A Felhasználó bármikor megváltoztathatja e kódokat. A Honlapra és/vagy annak bizonyos részére történõ belépési kísérletek száma e kódok illetéktelen felhasználásának megelõzése érdekében korlátozható. Felszólítjuk Felhasználóinkat, hogy tájékoztassák társaságunkat minden olyan, e kódok illetéktelen felhasználására irányuló kísérletrõl, amelyrõl tudomást szereznek.

A jelen felhasználási feltételek között ismertetett szabályok be nem tartása esetén fenntartjuk a Honlapra való belépés megakadályozásának jogát. Ilyen esetben a Felhasználó a lehetõ leghamarabb tájékoztatjuk e tényrõl.

Bár igyekszünk korlátozásoktól mentessé tenni a belépést a Honlapra, nem garantálhatjuk minden körülmények között a Honlaphoz való korlátlan hozzáférést. Különbözõ okok miatt, beleértve a karbantartást, frissítést vagy az ellenõrzésünkön kívül esõ bármilyen más okból kifolyólag szüneteltethetõ a hozzáférés Honlapunkhoz.

 1. Szellemi tulajdon

A Honlapot, továbbá annak minden olyan részét mint amilyen a tartalom, logók, védjegyek, szervizjegyek, fényképek, illusztrációk, képek, nevek, szövegek, videók, zene, grafikai és hangeffektusok, valamint további anyagok (a továbbiakban „Tartalom”) szerzõi jogok, védjegyek és/vagy más szellemi tulajdonjogok védik. A tartalom magában foglalhat a L´ORÉAL társaság tulajdonában lévõ, vagy általa ellenõrzött, továbbá harmadik személyek tulajdonában lévõ és általuk ellenõrzött, a L´ORÉAL által licencbe vett tartalmakat. A Honlapra kihelyezett egyes cikkek, hírek vagy más hozzászólások szerzõi jogok, vagy más egyéb szellemi tulajdonjogok tárgyát képezhetik.  A Felhasználók egyetértenek azzal, hogy elõírásszerûen megismerkednek a Honlapon feltüntetett minden szerzõi jogi korlátozással és figyelmeztetéssel, továbbá hogy betartják azokat.

A Felhasználók továbbá tudomásul veszik, hogy a L´ORÉAL társaság kifejezett írásos hozzájárulása nélkül a törvény által megszabott kereteken túl nem jogosultak a L´ORÉAL semmilyen védjegyének, cégnevének vagy logójának használatára, továbbá elismerik, hogy számukra azokból semmilyen használati jogok nem következnek.

A felhasználók egyetértenek azzal, hogy írásban kötelesek haladéktalanul figyelmeztetni a L´ORÉAL társaságot, amennyiben tudomás szereznek a Honlaphoz való bármilyen illetéktelen hozzáférésrõl, illetve ellenkezõleg, amennyiben arról szereznek tudomást, hogy a Honlap vagy annak tartalma idegen szerzõi jogokat, végjegyeket vagy harmadik személyek más szerzõdéses vagy törvény által védett jogait sérti vagy esetlegesen megsértheti.

 1. A Honlap használata

Figyelmeztetjük a Felhasználót, hogy a Honlap használatának elõfeltétele, hogy a Felhasználó az Internet használatához megfelelõ hardverrel és szoftverrel rendelkezik.

Továbbá emlékeztetünk arra a tényre, hogy társaságunk nem biztosítja az Internet biztonságát, elérhetõségét, mûködését sem az adatok átvitelének integritását, nem felel az ellenõrzésén kívül esõ kommunikációs csatornákkal, hardverrel és szoftverrel kapcsolatos hibákért, mulasztásokért, törlésekért, késedelmekért, üzemzavarokért, beleértve a vírusok, vagy bármilyen a Felhasználók által a Honlapon esetlegesen közzétett tartalom nem engedélyezett használata vagy megsérülése okozta problémákat is.

A Honlap nem használható fel fajgyûlölet, erõszak, rosszindulatú, obszcén vagy más törvénybe ütközõ tartalmak közzétételére.

A Honlapot használó Felhasználó egyetért azzal, hogy:

 • kerülni fogja mindennemû sértõ, rágalmazó, törvénybe ütközõ, zaklató, magánéletre és személyábrázolásra való jogokat megsértõ, erõszakra ösztönzõ, faji vagy etnikai gyûlöletet keltõ tartalmak megosztását;
 • nem használja a Honlapot politikai propaganda terjesztésére, sem hittérítésre;
 • a Honlapon nem tesz közzé hirdetési tartalmat;
 • a hozzászólások részére fenntartott teret kizárólag rendeltetésszerûen használja, beleértve a kapcsolattartást s;
 • nem terjeszt fiatalkorúakat veszélyeztetõ információkat sem tartalmakat;
 • a Honlapot nem használja illegális tevékenységekhez, beleértve a szoftverek, védjegyek, képek, fényképek, képek, szövegek, videók, stb. használati jogának megsértését is.

A Honlap felhasználóinak jogosultaknak kell lenniük mindennemû, jelen Honlapon közzétenni kívánt tartalom használatára (jelen szövegben továbbá mint „Közzétett tartalom”) (például a megrendezni kívánt fogyasztói versenyek keretén belül). Úgyszintén figyelmeztetünk arra a tényre, hogy fiatalkorúakat ábrázoló, vagy a jelen cikkben feltüntetett szabályokat megszegõ tartalmak nem kerülhetnek a Honlapon közzétételre.

A Honlapon Tartalom, on-line alkalmazások, Közzétett tartalom, vitafórum, nyereményjátékok stb. közzétételére kerül sor, amint azt a jelen szövegben olvasható.

 • Tartalom

Ezúton ingyenes, idõben és térben nem korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható joggal ruházzuk fel a Felhasználókat, hogy a Tartalmat személyes és privát céljaikra felhasználják. A Tartalom bármilyen reprodukálását, módosítását vagy terjesztését, esetleg más célú, elsõsorban üzleti felhasználását társaságunknak elõzetesen kifejezetten engedélyeznie kell. Az ilyen engedély iránti kérelmeket a következõ e-mail címre szükséges elõzetesen megküldeni: [email protected].

 • On-line alkalmazások

A Honlapon alkalmazások (a továbbiakban: "on-line alkalmazások") állnak rendelkezésre. Ezúton a hozzáférés idõtartama alatt ingyenes, idõben és térben nem korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható joggal ruházzuk fel a Felhasználókat, hogy a Tartalmat személyes és privát céljaikra felhasználják. A Felhasználók egyetértenek azzal, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem módosítják, változtatják meg, reprodukálják vagy forgalmazzák az on-line alkalmazásokat, továbbá/illetve nem tüntetnek fel az adathordozón az on-line alkalmazás tulajdonjogára vonatkozóan semmilyen logót vagy feliratot, és nem használják azt fel sem közvetlenül, sem közvetve semmilyen kereskedelmi célra.

Kérjük a Felhasználókat, hogy haladéktalanul tájékoztassák társaságunkat az on-line alkalmazások használatát befolyásoló minden hibáról a következõ címen: [email protected]. Törekedni fogunk e hibák lehetõ leggyorsabb megszüntetésére.

Ha képretusáló eszköz / alkalmazás áll majd a Felhasználók rendelkezésére (különösen olyan, amely segítségével virtuálisan kipróbálható a kozmetikai termék), a Felhasználók tudomásul veszik és kifejezetten egyetértenek azzal, hogy ez az eszköz és / vagy alkalmazás kizárólag privát célra és a rendeltetésével összhangban használható fel. Tilos az ilyen eszközt / alkalmazást a L´ORÉAL társaság nevének és jó hírnevének, vagy harmadik személyek jogainak ártó módon felhasználni. Más személyek fényképeinek vagy mûveinek módosítása és / vagy terjesztése az illetõ kifejezett hozzájárulása nélkül tilos. Társaságunk kifejezett elõzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos bármilyen módon módosítani és / vagy terjeszteni vagy más módon közzétenni az eszközzel / alkalmazással együtt szállított, és ezen a Honlapon feltüntetett (az eszköz / alkalmazás által módosított vagy nem módosított) teljes Tartalmat vagy annak egy részét (különösen a modelleket tartalmazó tartalmakat).

 1. Felhasználói tartalom

A Honlapon felhasználói tartalmak - pl. szövegek, fényképek, videók stb. (a továbbiakban „felhasználói tartalom”) - megosztására szolgáló teret tehetünk közzé. A Felhasználók felelnek azért, hogy a felhasználói tartalom nem sérti majd harmadik felek jogait.

A felhasználói tartalom Honlapon történõ elhelyezésével a Felhasználók ingyenes, idõben és térben nem korlátozott, vissza nem vonható, nem kizárólagos és globális joggal ruházzák fel társaságunkat, hogy az e tartalmat (egészben vagy részben) használja, másolja, módosítsa, változtassa, terjessze, fordítsa, belõlük következtetett mûveket készítsen, e tartalmakat más mûvek részévé tegye, illetve terjessze bármilyen adathordozó és tömegtájékoztató eszköz segítségével (beleértve, ám nem kizárólag a jelen Honlapot is).

A Felhasználók kifejezetten feljogosítják társaságunkat, hogy a felhasználói tartalmat a saját Honlapunkon, illetve harmadik felek oldalain - beleértve a közösségi oldalakat is - való közzététel pillanatától felhasználja.

A Felhasználók tudomásul veszik és elfogadják, hogy a közösségi oldalak használatát kizárólag e közösségi oldalak saját feltételei szabályozzák. A L'ORÉAL társaság azt javasolja, hogy a Felhasználók ismerkedjenek meg ezeken feltételekkel. A Felhasználók tehát tájékoztatást kaptak, és kifejezetten egyetértenek azzal, hogy társaságunkat a tartalom használata tekintetében e harmadik felek oldalaival kapcsolatosan meghatározott feltételek kötik. Ne tartozunk tehát felelõsséggel azért, ha a tartalom társaságunk vagy harmadik felek részérõl a közösségi oldalak feltételeivel összhangban kerül felhasználásra, különösen ami a hozzárendelt jogokat, a jogok idõtartamát és a tartalom eltávolítását illeti.

Amennyiben harmadik felek feltételei így határozzák meg, a fenti rendelkezésekre való tekintet nélkül a Felhasználók megerõsítik, hogy megfelelõ tájékoztatást kaptak, és rendelkeznek a harmadik felek honlapjain - pl. közösségi oldalakon - kihelyezett felhasználói tartalom minden felhasználójának hozzájárulásával.

Végül, de nem utolsósorban, a Felhasználók egyetértenek azzal, illetve tájékoztatást kapnak arra vonatkozólag (valamint megerõsítik, hogy errõl tájékoztatták a jogtulajdonost, és megszerezték az engedélyét), hogy a felhasználói tartalmat harmadik felek honlapjain futó virális kommunikáció is képezheti. A Felhasználók felelnek harmadik felek vonatkozó szabályainak, illetve a jogszabályi elõírások betartásáért azzal, hogy társaságunkat e tekintetben a kötelességek semmilyen megszegéséért nem terheli felelõsség.

A felhasználói tartalom nem lehet törvénybe ütközõ, erkölcstelen, illetve nem sértheti mások jogait. E tekintetben fenntartjuk a jogot, hogy eltávolítsunk bármilyen nyilvánvalóan törvénybe ütközõ és / vagy erkölcstelen és / vagy mások jogait sértõ felhasználói tartalmat.

Az érvényes jogszabályoknak és / vagy erkölcsnek és / vagy a jelen feltételekben feltüntetett alapelveknek ellentmondó és / vagy mások jogait sértõ felhasználói tartalomról, kérjük, értesítse társaságunkat a következõ címen: [email protected]. Társaságunk leellenõrzi a helyzetet, és amennyiben szükségesnek találjuk azt, eltávolítjuk e tartalmat.

 1. Vitafórum

A Honlapon a többi felhasználóval folytatott kapcsolattartásra szükséges fórumot biztosíthatunk (a továbbiakban "Vitafórum"). A vitafórum a jogszabályokkal, erkölccsel, a jelen feltételekben meghatározott alapelvekkel összhangban, valamint mások jogaira való tekintettel használandó.

Az érvényes jogi elõírásoknak és / vagy erkölcsnek, vagy a jelen feltételekben meghatározott alapelveknek ellentmondó és / vagy mások jogait sértõ bármilyen kommunikációt a Felhasználók a következõ címen: [email protected] jelenthetnek be. Társaságunk leellenõrzi a helyzetet, és amennyiben szükségesnek találjuk azt, eltávolítjuk e tartalmat.

 1. A Honlapon szereplõ információk

Pontos és aktuális információk nyújtására törekszünk. Mindazonáltal nem garantálhatjuk az összes információ mûszaki megbízhatóságát és elérhetõségét, különösen ha az kívül esik a hatáskörünkön. Elõfordulhatnak pontatlanságok, hiányosságért, beleértve harmadik személyek illetéktelen beavatkozását is. Bármilyen hibáról vagy hiányosságról haladéktalanul tájékoztathatja társaságunkat a következõ címen: [email protected], és mi megtesszük a szükséges intézkedéseket.

Eltérõ rendelkezés hiányában a jelen Honlapon bemutatott termékek és szolgáltatások nem a Polgári Törvénykönyv 1732. § (1) szerinti értékesítési ajánlatot, csupán a Cseh Köztársaság területén forgalmazott termékek és szolgáltatások áttekintését képezik. Az áruértékesítést minden esetben az Általános Felhasználási Feltételek és / vagy a szerzõdõ felek közötti  rendelkezések szabályozzák, amelyeknek tartalmazniuk kell a felek minden kérdéssel kapcsolatos  megállapodását.

A jelen Honlapon nyújtott tanácsok és / vagy az esetlegesen rendelkezésre álló diagnosztikai eszközök kozmetikai szaktanácsadásra szolgáló egyszerû szimulációk.  A nyújtott információk kizárólag tájékoztató jellegûek, és nem helyettesíthetnek semmilyen orvosi diagnózist, klinikai konzultációt sem orvosi kezelést.

További információk iránti érdeklõdés vagy kétségek esetén javasoljuk az orvosi konzultációt és  vagy a L‘ORÉAL társasággal való kapcsolatfelvételt a következõ címen: [email protected].

Az ezen az oldalon található hivatkozások harmadik felek által közzétett, és társaságunk által nem ellenõrzött weboldalakra mutathatnak, amelyek tartalmáért társaságunk nem vállal felelõsséget. Összhangban a fentiekkel és tekintettel arra a tényre, hogy a hivatkozások azért kerültek e Honlapon elhelyezésre, hogy a Felhasználók részére megkönnyítsék az Internet használatát, a harmadik felek oldalain tett látogatás kizárólag a Felhasználó döntési hatáskörébe és felelõsségi körébe tartozik.

A fentieken kívül, amennyiben a Felhasználó érdekelt e Honlapra mutató hivatkozás létrehozásában, ez irányú elõzetes kérését a következõ címre kell társaságunk részére megküldenie: [email protected].

 1. A Honlap és a felhasználási feltételek módosítása

A Honlapon lévõ tartalom és információk, illetve a felhasználási feltételek módosíthatók annak érdekében, hogy összhangba kerüljenek az érvényes és hatályos jogszabályokkal és / vagy törvényi szabályozással és /vagy a Honlap még jobb minõsége érdekében. A változtatások feldolgozásra kerülnek a jelen Felhasználási feltételekben.

 1. Hosting

A jelen honlappal kapcsolatos hosting szolgáltatásokat a Verizon NL társaság nyújtja.

 1. Személyes adatok

A Felhasználók, esetleg más személyek Honlapon vagy máshol feldolgozásra kerülõ személyes adataival kapcsolatos információk a Honlapon önállóan elhelyezett Személyes adatok védelmérõl szóló nyilatkozat c. külön dokumentumban kerülnek feltüntetésre.

 1. Záró rendelkezések

Mindennemû kérdéseket, javaslatokat vagy más indítványokat kérjük a következõ címre megküldeni: [email protected].

Jelen Általános Felhasználási Feltételek érvénybe és hatályba lépésének idõpontja 2017. 01. 01.

A L'ORÉAL társaság és a Felhasználó közötti vita esetén a Felhasználó jogosult a Cseh Fogyasztóvédelmi Felügyelethez fordulni, amely esetben lehetõség nyílik a társaságunk és a Felhasználó közötti vita peren kívüli rendezésére.

Jelen Általános Felhasználási Feltételek, valamint a jelen feltételek által nem szabályozott viszonyok irányadó joga a cseh jog.